جلسه اعضای شورای پایگاه بسیج علمدار عاشورای سازمان وبازرسی مرکز مقاومت استانداری

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه بازرسی مرکز مقاومت استانداری تهران با حضور اعضاء شورا در دفتر بسیج تشکیل گردید