معاونت سرمایه گذاری

  • پرینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجتبی مرادی نوروزی 

 معاونت تولیدی و مشارکت