مدیر سرمایه گذاری

  • پرینت

 

 

 

 امیرحسین ویسی نژاد

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری