معاونت فنی عمرانی

  • پرینت

 

 

 

                    محمد رضا عبدالعلی 

              سرپرست معاونت فنی و عمرانی