پیمانکاران

  • پرینت

شرح وظایف واحد پیمانکاران

واحد مشاوران و پیمانکاران سازمان همیاری در تاریخ 1383/11/20براساس مصوبه هیئت مدیره سازمان و نامه شماره 41/198190معاونت محترم عمرانی استانداری وقت مبنی بر واگذاری قسمتی از انجام امور اداری تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران در تاریخ 1387/11/29تشکیل وانجام امور مربوطه از طریق سیستم سامان تا تاریخ 1389/08/28 انجام می گرفته و از تاریخ فوق الذکر با توجه به تغییر سیستم سنتی سامان به سیستم الکترونیکی و هوشمند ساجات با مکاتبات فیمابین سازمان و معاونت امور عمرانی استانداری قسمتی از امور تشخیص صلاحیت (پایش پرونده) توسط سازمان صورت می گرفت.