سرپرست حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران

  • پرینت

 

حامد عارف زاده 

 

سرپرست حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران